Situaţia contractelor pentru serviciile de salubrizare în sectorul 2
   Asociații de  proprietari   Persoane fizice - case   Pentru contractare servicii de  salubrizare contactaţi
  Total  2.581   Contracte: 2422   Total  25.411   Contracte: 16.510   tel. 021.9654  email contractare@supercom.ro  |  www.salubritate.ps2.ro

FOND FUNCIAR, CADASTRU

Titlu de proprietate în baza Legii nr. 87/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 18/1991

Lista documentelor necesare în vederea soluţionării dosarelor depuse conform Legii nr.87/2020 privind modificarea Legii nr.18/1991 republicată, stabilite în ședința din data de 31.08.2021, ca urmare a adresei Comisiei Municipiului București pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor nr. HL/26670/24.12.2020

 • Contractul de vânzare – cumpărare încheiat in baza Legii nr.112/1995 (cu dovada achitării integrale a preţului in cazul celor încheiate cu plata in rate);
 • Contract de închiriere/Fișă de calcul privind terenul solicitat;
 • Actul de identitate;
 • Acte de stare civilă;
 • Certificat de moştenitor/Sentinţă civilă, etc ( daca este cazul);
 • Extras de Carte funciară pentru unitatea individuala/locuință, actualizat, eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti – original sau eliberat online;
 • Extras de carte Funciară în care să fie intabulat terenul (pentru care se solicită emitere titlu de proprietate) ca proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ – teritoriale – original sau eliberat online;
 • Istoric de artera şi număr poștal (adresă emisă de Primăria Municipiului București – Direcția Patrimoniu);
 • Istoric de rol fiscal (se va solicita de către instituţia noastră, după prezentarea adresei privind istoricul de arteră şi număr poştal);
 • Adresă emisă de Primăria Municipiului Bucureşti, Direcţia Juridic – Serviciul Evidenţă, analiză, soluţionare şi gestiune notificări Legea nr.10/2001, din care să rezulte dacă au fost depuse notificări conform Legii nr.10/2001 şi cereri înregistrate conform art.43 din legea nr.165/2013, care va avea la bază istoricul adresei poştale a imobilului şi vor avea în vedere toate adresele poştale purtate de imobil de-a lungul timpului);
 • Adresă emisă de Primăria Municipiului Bucureşti, Direcţia Juridic – Serviciul Instanţe Civile şi Contencios, din care să rezulte dacă există dosare pe rolul instanţelor judecătoreşti sau finalizate, care va avea la bază istoricul adresei poştale a imobilului şi vor avea în vedere toate adresele poştale purtate de imobil de-a lungul timpului), datată ulterior apariţiei Legii nr.87/2020;
 • Declaraţie pe propria răspundere, dată de persoanele care se consideră îndreptăţite, din care să rezulte dacă au iniţiat procedură de cumpărare a terenului-curte, în baza Deciziei Înaltei Curte de casaţie şi Justiţie nr.3/2017 (completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept), precum şi dacă au formulat acţiune în instanţă pentru obligarea la perfectarea contractului de vânzare – cumpărare conform Deciziei Î.C.C.J. nr.3/2017;
 • Adresă emisă de Administraţia Fondului Imobiliar sau fostul ICRAL de sector din care să reiasă situaţia juridică (modalitatea de trecere a imobilului în proprietatea statului), situaţia locativă (cu indicarea spaţiilor vândute/închiriate/libere/cu fişă de calcul) şi care este suprafaţa de teren aferentă construcţiei şi respectiv cota de teren deţinută în indiviziune. Este necesar ca adresa să conţină relaţii despre suprafaţa totală a terenului imobilului, iar dacă sunt mai multe apartamente să fie specificate în mod clar cotele de teren (suprafaţa) ce revin fiecărui apartament, în concordanţă cu suprafaţa de teren determinată în urma măsurătorilor actualizate.
 • Adresă emisă de Primăria Municipiului Bucureşti – Direcţia Patrimoniu, din care rezulte dacă terenul este în proprietatea statului sau a UAT, respectiv dacă este concesionat;
 • Ridicare topografică întocmită de un expert topografic autorizat (cu plan de amplasament şi delimitare – P.A.D. actualizat, plan topografic scara 1:500 şi scara 1:2000);

Planul de amplasament şi delimitare (P.A.D.) va fi avizat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti  şi va conţine informaţii privind suprafaţa totală a imobilului, suprafaţa construită, precum şi suprafaţa concesionată (dacă este cazul);

 • Toate hotărârile judecătoreşti definitive şi irevocabile, în copie legalizată, în situaţia în care a existat proces pe rol care să privească terenul solicitat sau calitatea de moştenitor, însoţite de declaraţie olografă din care să rezulte dacă există vreun litigiu pe rol;

Pe documentele prezentate în fotocopie solicitantul îşi va asuma, prin semnătură,menţiunea "conform cu originalul ", sub sancţiunea art.322; 323 din Codul Penal.

Menţionăm că în situaţia în care din conţinutul documentelor depuse, rezultă informaţii noi, se pot solicita petenţilor şi alte documente care pot conduce la clarificarea situaţiei.

 


Departament: Serviciul Fond Funciar, Cadastru 

Program de specialitate:
Luni 08:30 - 13:30
Joi 13:30 - 18:30


© 2022 Primăria Sectorului 2 București.