Titlu de proprietate în baza Legii nr. 87/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 18/1991

Lista documentelor necesare în vederea soluţionării dosarelor depuse conform Legii nr. 87/2020 privind modificarea Legii nr. 18/1991 republicată, stabilite în ședința din data de 19.01.2021, ca urmare a adresei Comisiei Municipiului București pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor nr. HL/26670/24.12.2020

Planul de amplasament şi delimitare (P.A.D.) va fi avizat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti  şi va conţine informaţii privind suprafaţa totală a imobilului, suprafaţa construită, precum şi suprafaţa concesionată (dacă este cazul)în original;

Pe documentele prezentate în fotocopie solicitantul îşi va asuma,prin semnătură,menţiunea "conform cu originalul ", sub sancţiunea art.322; 323 din Codul Penal.


Departament: Serviciul Fond Funciar, Cadastru 

Program de specialitate:
Luni 08:30 - 13:30
Joi 13:30 - 18:30