Situaţia contractelor pentru serviciile de salubrizare în sectorul 2
   Asociații de  proprietari   Persoane fizice - case   Pentru contractare servicii de  salubrizare contactaţi
  Total  2.579   Contracte: 2442   Total  25.411   Contracte: 18.383   tel. 021.9654  email contractare@supercom.ro  |  www.salubritate.ps2.ro

CONSILIER VICEPRIMAR

 

MĂRĂȘESCU LEONID-NICOS


 

EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ

16.02.2021- Consilier – Cabinet Consilier de Stat – Guvernul României – Cancelaria Primului – Ministru

08.01.2021-16.02.2021 Consilier Cabinet Parlamentar - Parlamentul României

26.02.2020-08.01.2021 Director General – Direcţia Generală Juridică, Control, Relaţii Publice şi Comunicare, Ministerul Educaţiei si Cercetării

10.09.2018-26.02.2020 Director – Direcţia Contencios – Direcţia Generală Juridic, Ministerul Educaţiei Naţionale

01.10.2017-10.09.2018 Şef Serviciu Juridic – Direcţia Generală Juridic, Ministerul Educaţiei Naţionale (suspendat din 08.01.2021 conform art. 514 alin. (1) lit. e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ)

01.10.2016-01.10.2017 Consilier juridic – Direcţia Generală Juridic, Ministerul Educaţiei Naţionale

▪ Consilier juridic în cadrul proiectului "Dezvoltarea capacităţii Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice de monitorizare şi prognoză a evoluţiei învăţământului superior în raport cu piaţa muncii", cod SIPOCA3.

10.02.2014-01.10.2016 Consilier juridic în cadrul Corpului de Control al Ministrului Educaţiei Naţionale, Ministerul Educaţiei Naţionale

▪ Management Da

28.02.2013-20.08.2013 Şef Serviciu Juridic, Resurse Umane, Salarizare, Direcţia de Administrare a Pieţelor Sector 4

▪ Coordonarea activităţii Serviciului Juridic, Resurse Umane Salarizare din cadrul D.A.P. Sector 4

▪ Domeniu Juridic, Resurse Umane, Salarizare

▪ Management: Da

14.03.2011-11.04.2013 Şef Serviciu Juridic Contencios, Direcţia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4

▪ Coordonarea activităţii Serviciului Juridic din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 4, asistenţă juridică şi consiliere pentru toate departamentele instituţiei, reprezentarea intereselor instituţiei în faţa instanţelor de judecată şi a celorlalte autorităţi publice, precum şi a entităţilor private de orice natură.

▪ Experienţa şi expertiza îndelungată în drept civil, drept comercial, contencios administrativ şi litigii de muncă de orice natură, negociere contracte colective de muncă, achiziţii publice; ▪ Domeniu: Juridic

01.05.2011-01.05.2014 Consilier juridic, Federaţia Română de Handbal

▪ Gestionarea activităţii juridice a FRH, asistenţă şi reprezentare juridică, membru în Comisia de Apel a FRH

14.11.2005- 14.03.2011 Director Juridic, Direcţia Generală de Asistentă Socială si Protecția Copilului Sector 4

▪ Coordonarea activităţii Direcţiei Juridice din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 4 , asistentă juridică şi consiliere pentru toate departamentele instituţiei, reprezentarea intereselor instituţiei în faţa instanţelor de judecată şi a celorlalte autorităţi publice, precum şi a entităţilor private de orice natură. Experienţa şi expertiza îndelungată în drept civil, drept comercial, contencios administrativ şi litigii de muncă de orice natura, negociere contracte colective de muncă, achiziţii publice.

▪ Domeniu: Juridic

09.2005-11.2005 Şef Serviciu Alocaţii şi Ajutor Social, Direcţia Generală de Asistență Socială si Protecția Copilului Sector 6

▪ Coordonarea şi controlul respectării legislaţiei în exercitarea activităţii Serviciului Alocaţii şi Ajutor Social din cadrul instituţiei privind acordarea, suspendarea şi încetarea drepturilor de ajutor social, alocaţii complementare, monoparentale şi alocaţii copii şi nou-născuţi.

01.2004-08.2005 Consilier juridic (cooptat ca membru cooperator), Asociaţia Naţională a Cooperaţiei Meşteşugăreşti, ANCOM - UCECOM

▪ Reprezentarea intereselor cooperaţiei meşteşugăreşti în faţa instanţelor judecătoreşti de toate gradele, în vederea recuperării patrimoniului cooperatist preluat, în mod abuziv, de către stat în perioada 06.03.1945 - 22.12.1989, în baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 06.03.1945 - 22.12.1989. Experienţa în drept civil şi drept cooperatist.

▪ Domeniu: Juridic

10.2001-10.2003 Consilier Juridic, Primăria Sectorului 6

▪ Asistenţă şi consiliere juridică, reprezentarea în faţa instanţelor judecătoreşti a intereselor instituţiei Primarului Sectorului 6. Experienţa în drept civil, contencios administrativ, drept funciar Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, contravenţii O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, litigii de munca.

▪ Domeniu: Juridic

03.2002-05.2002 Consilier juridic delegat, Guvernul României – Prefectura Municipiului Bucureşti – Direcţia Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios Administrativ

▪ Asistenţa şi consilierea juridică a Comisiei Municipale de aplicare a Legii nr. 18/1991 a fondului funciar. Experienţa în drept civil şi drept funciar.

▪ Domeniu: Juridic

EDUCAȚIE

1994-1999 Diplomă de Licenţă, Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" Bucureşti - Facultatea de Drept

Diplomă de Master, Universitatea "Spiru Haret" Bucureşti - Facultatea de Psihologie

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE

Limba maternă Limba română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Înţelegere

Vorbire

Scriere

Ascultare

Citire

Participare la conversaţie

Discurs oral

Exprimare scrisă

B2

B2

B2

B2

B2

Competenţe de comunicare – bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie de manager; comunicativ, deschis, flexibil

Competenţe organizaţionale/ manageriale – aptitudini manageriale excelente, ambiţios, tenace, operativ în executarea sarcinilor de serviciu, rezistenţă ridicată la stres, foarte analitic; leadership

Competenţe dobândite la locul de muncă – atenţie la detaliu, inițiativă, flexibilitate, eficienţă, capacitate de lucru în echipă, productivitate

Competenţe digitale

Procesare a informației

Comunicare

Creare de conținut

Securitate

Rezolvarea de probleme

Utilizator experimentat

Utilizator experimentat

Utilizator independent

Utilizator experimentat

Utilizator independent

 Permis de conducere Categoria B

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Competenţe profesionale – Certificări

▪ Ministerul Administraţiei şi Internelor institutul Naţional de Administraţie - Centrul Regional de Formare Continuă Pentru Administraţia Publică Locală; Certificat "Transparenţa comunicării cu Cetăţenii" '

▪ Societatea Pentru Excelentă în Administraţia Publică – Asociaţia Naţională a Funcţionarilor Publici de Conducere - Uniunea Colegiilor Consilierilor Juridici din Romania: Certificat de perfecţionare "Politici Publice de Asistenţă şi Protecţie Socială - Rolul Managementului Performanţei"

▪ Global Cert-Organism de Certificare Sisteme de Management; Diplomă "Particularităţi ale dezvlotării sistemului de management al calităţii în administraţia locala: SR ISO IWA 4: 2007- Sisteme de management. Linii directoare pentru aplicarea ISO 9001;2000 în guvernarea locală"

▪ BEST FINANCE; "Atribuirea şi managementul contractelor de achiziţie publică"

▪ Ministerul Administraţiei şi Internelor Institutul Naţional de Administraţie - Centrul Regional de Formare Continuă Pentru Administraţia Publică Locală; Certificat "Managementul Resurselor Umane".

▪ Ministerul Administraţiei si Internelor Institutul National de Administraţie - Centrul Regional de Formare Continuă Pentru Administraţia Publică Locală; Certificat "Formare Formatori"

 

EXPERIENŢA ÎN PROIECTE

▪ Consilier juridic în cadrul proiectului „îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale a MEN şi a instituţiilor din subordine prin dezvoltarea sistemului de control managerial intern (SCMI) Proiect cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative" SMIS 37635

▪ Consilier juridic în cadrul proiectului "Monitorizarea şi evaluarea strategiilor condiţionalităţii ex-ante în educaţie şi îmbunătăţirea procesului decizional prin monitorizarea performanței instituționale la nivel central si local. SIPOCA17"

© 2022 Primăria Sectorului 2 București.