Situaţia contractelor pentru serviciile de salubrizare în sectorul 2
   Asociații de  proprietari   Persoane fizice - case   Pentru contractare servicii de  salubrizare contactaţi
  Total  2.579   Contracte: 2472   Total  24.711   Contracte: 19.059   tel. 021.9654  email contractare@supercom.ro  |  www.salubritate.ps2.ro

LICITAȚII ȘI ACHIZIȚII PUBLICE

Servicii privind delegarea temporară în vederea asigurării unor activităţi specifice serviciului public de salubrizare, respectiv a activității de sortare a deşeurilor de hârtie/carton, metal/plastic şi sticlă, colectate separat, pe 3 fracții, în Sect 2

Dată adăugare: 2023-08-21
Dată expirare: 2023-11-20
Mod atribuire: Negociere fără publicare prealabilă a unui anunt
Documente: documentatie de atribuire

“Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, organizează procedura de atribuire de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare procedura de Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare în conformitate cu prevederile art. 104 alin. (1) lit. c) coroborat cu alin. (4) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, pentru atribuirea unui contract de achiziţie publică de servicii privind delegarea temporară în vederea asigurării unor activităţi specifice serviciului public de salubrizare, respectiv a activității de sortare a deşeurilor de hârtie/carton, metal/plastic şi sticlă, colectate separat, pe 3 fracții, în Sectorul 2 al Municipiului București,  în staţii de sortare, inclusiv transportul reziduurilor rezultate din sortare la depozitele de deşeuri şi/sau la instalaţiile de valorificare energetică 

Valoarea estimată a achiziției: având în vedere tariful mediu de 571,27 lei/tonă,  este de: 25.205.951,98 Lei fara TVA pentru 24 de luni,  respectiv 55.836.089,76 Lei fara TVA pentru 48 de luni (acoperă perioada iniţiala si perioada de prelungire). 

Perioada de derulare a contractului de delegare temporară este de maxim 24 luni, cu posibilitate de prelungire cu maxim 24 de luni.

Durata contractului de delegare temporară pentru asigurarea activității de sortare a deşeurilor de hârtie, carton, metal, plastic şi sticlă colectate separat, pe 3 fractii, în Sectorului 2 al Municipiului București, în staţii de sortare, inclusiv transportul reziduurilor rezultate din sortare la depozitele de deşeuri şi/sau la instalaţiile de valorificare energetică, nu poate fi stabilită pe o perioadă mai mare decât cea necesară pentru a face faţă situaţiei neprevăzute care a determinat aplicarea procedurii de urgență.

Totodata, durata contractului este condiționată de o clauză suspensivă, în sensul că aceasta va înceta, de îndată, la data atribuirii de către Delegatar a unui contract de delegare având același obiect (activității de sortare a deşeurilor de hârtie/carton, metal/ plastic şi sticlă. colectate separat pe 3 fracții, în staţii de sortare, inclusiv transportul reziduurilor rezultate din sortare la depozitele de deşeuri şi/sau la instalaţiile de valorificare energetic), urmare a derularii şi finalizării unei proceduri de licitație deschisă, competitivă de către Sectorul 2.

Operatorii economici interesați vor putea solicita clarificari cu privire la documentatia de atribuire la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. și în C.C. "carbon copy" (copie de informare) la adresa de email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Ofertantul va prezenta oferta conform tuturor instructiunilor, formularelor, prevederilor contractuale si specificatiile tehnice continute in Documentatia de atribuire anexata la prezenta invitatie.

In cazul in care oferta nu este semnata de catre reprezentantul legal al ofertantului, se va prezenta o imputernicire corespunzatoare (semnata de catre reprezentantul/ reprezentantii legali) prin care persoana semnatara este imputernicita sa angajeze Ofertantul in aceasta procedura.

In cazul documentelor emise de institutii/organisme oficiale abilitate in acest sens, documentele respective trebuie sa fie semnate si parafate conform prevederilor legale. Riscurile transmiterii documentelor, inclusiv forta majora, cad in sarcina operatorului economic.

Documentele care însoţesc oferta, documentele de calificare, propunerea tehnica, respectiv propunerea financiara vor fi organizate în dosare separate, vor avea fiecare câte un opis (în care vor fi mentionate toate documentele solicitate în documentatia de atribuire, cu indicarea paginii la care se afla documentul – în ordinea din documentatia de atribuire). Ofertantul va anexa in dosarul care conţine documentele care însoţesc oferta un opis al tuturor documentelor prezentate in oferta, din care sa rezulte documentele cuprinse in fiecare dosar.

Documentele de calificare vor fi prezentate în ordinea în care au fost solicitate în Fisa de date a achizitiei. În cazul în care exista subcontractanti sau asociati, documentele de acelasi tip se vor aseza consecutiv (mai întâi pentru ofertant sau liderul asocierii, apoi pentru asociati, dupa care pentru subcontractanti).

Toate documentele aferente ofertei vor fi depuse la adresa/adresele indicata/e de Autoritatea Contractantă in invitatia de participare.

Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborarii si prezentarii ofertei sale, precum si a documentelor care o însoțesc, iar Autoritatea Contractantă nu va fi responsabila sau raspunzatoare pentru costurile respective.

Ofertantul va indica motivat in cuprinsul ofertei care informatii din propunerea tehnica si/sau propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, in baza legislatiei aplicabile si insotite de dovada care confera caracterul de confidentialitate.

Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini), prin care se indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie si/sau o licenta de fabricatie, o autorizatie/certificare/atestare, se va citi si interpreta ca fiind însotita de mentiunea “sau echivalent”.

Documentele respective se transmit entitatii contractante la registratura de la sediul acesteia

Valabilitatea ofertei:  90  zile de la data depunerii acesteia.

Garanţie de participare: 252.050,00 lei.

-Data limita de depunere a ofertei: 20.11.2023, ora 15:00, la Registratura - Sectorului 2 al Municipiului București situată în Str. Chiristigiilor nr. 11- 13, Sector 2, Bucureşti

Ședința de negociere va avea loc la sediul Sectorului 2 al Municipiului București situat în Str. Chiristigiilor nr. 11- 13, Sector 2, Bucureşti.

Aceasta va fi comunicata de către autoritatea contractantă ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, anterior atribuirii contractului, in vederea negocierii componentei pret, cu notificarea in prealabil, cu cel putin 5 zile inainte de data stabilita.

Pentru orice alte informaţii contactaţi: Serviciul Achiziții Publice, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.


© 2024 Primăria Sectorului 2 București.

Main Menu