Situaţia contractelor pentru serviciile de salubrizare în sectorul 2
   Asociații de  proprietari   Persoane fizice - case   Pentru contractare servicii de  salubrizare contactaţi
  Total  2.579   Contracte: 2454   Total  25.411   Contracte: 18.385   tel. 021.9654  email contractare@supercom.ro  |  www.salubritate.ps2.ro

LICITAȚII ȘI ACHIZIȚII PUBLICE

Procedură - Delegarea serviciului de salubrizare a suprafețelor din domeniul public al Sectorului 2 al Municipiului București ce nu fac obiectul Contractului nr. 1128/1999”

Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti, organizează procedura de atribuire de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare conform prevederilor art. 104 alin. (1) lit. (c) din Legea nr. 98/2016, pentru atribuirea contractului de „Delegarea serviciului de salubrizare a suprafețelor din domeniul public al Sectorului 2 al Municipiului București ce nu fac obiectul Contractului nr. 1128/1999”, în conformitate cu documentația de atribuire atașată prezentei invitații.

Prezenta procedură de atribuire este organizată, după cum urmează:

Servicii privind Delegarea serviciului de salubrizare a suprafețelor din domeniul public al Sectorului 2 al Municipiului București ce nu fac obiectul Contractului nr. 1128/1999.

Valoarea estimata a contractului fara TVA: 7.576.382,08 lei (conform caiet de sarcini) 

Prin prezenta vă invităm să depuneți oferta, conform documentație de atribuire atasata, până cel tarziu la data de 20.03.2023 ora 16.00.

Adresa la care se pot transmite ofertele: Primăria Sectorului 2, cu sediul în Bucureşti, str. Chiristigiilor,  nr. 11-13, secretariat intre orele 08:00 -16:00

Perioada de valabilitate a ofertei: 1 lună de la data limită stabilită pentru depunerea ofertei.

Oferta se va depune pana cel tarziu la data si ora stabilite pentru depunerea ofertei, conform invitatiei de participare.

Oferta se va depune în conformitate și cu respectarea prevederilor exprese ale documentației de atribuire atașată prezentei invitații.

Pentru a evita pierderea sau deteriorarea documentelor, ofertantul este rugat sa intreprinda demersurile necesare pentru a depune oferta exact la adresa mentionata mai sus. Oferta depusa la alta adresa decat cea stabilita sau dupa expirarea datei limita pentru depunere va fi returnata nedeschisa.

Modul de prezentare a ofertei:

  • numărul de exemplare – 1 exemplar in original şi 1 exemplar copie;
  • ofertantul trebuie sa sigileze originalul şi copia în plicuri separate, marcând corespunzător plicurile cu ”COPIE” şi ”ORIGINAL”. Plicurile se vor introduce într-un plic exterior, închis corespunzător şi netransparent, marcat cu adresa autorităţii contractante, denumirea contractului pentru care se depune oferta/lot şi cu inscripţia ”A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA ........................., ora .....................”.
  • Oferta va fi înaintată cu scrisoare de înaintare.
  • Ofertantii isi asuma pe propria raspundere ca datele de comunicare pe care le indica in Formularul SCRISOARE DE ÎNAINTARE A OFERTEI (Nume, adresa, telefon, fax, email) sunt dedicate primirii corespondentei cu autoritatea contractanta in legatura cu aceasta procedura de atribuire si orice risc legat de neprimirea accestei corespondente este asumat de ofertant.

NOTĂ: Informații detaliate legate de modul de prezentare a ofertei se regăsesc în Secțiunea I_Instrucțiuni pentru ofertanți/Fișa de date, atașată prezentei invitații de participare.


© 2023 Primăria Sectorului 2 București.